Ihmisillä on monenlaista älykkyyttä

Ihmisillä on monenlaista älykkyyttä

Jokainen ihminen on älykäs yhdessä tai useammassa älykkyyden lajissa. Harvat ovat älykkäitä kaikilla älyn osa-alueilla. 

 

Aiemmin  ajateltiin, että älykkyys on kykyä järkeillä, ajatella käsitteellisesti, ymmärtää monimutkaisia ajatuksia, ratkaista ongelmia, oppia nopeasti sekä oppia kokemasta.

Kehityspsykologi Howard Gardner halusi laajentaa ja kyseenalaistaa älykkyyden käsitettä   julkaisemalla vuonna  1983 teoriansa erilaisista älykkyyden lajeista. Kirjassaan Frames of Mind: The Theory of  Multiple Intelligences hän määrittelee  kahdeksan erilaista älykkyyden lajia: 

1. Kielellinen älykkyys (Word Smart) on kykyä käyttää sanoja hyödyllisesti ja tehokkaasti, joko puhuen tai kirjoittaen. Kielellisesti älykäs vaikuttaa käyttäen kieltä taitavasti. 2. Loogis-matemaattinen älykkyys (Number Smart) on taitoa käyttää numeroita ja laskemista hyödyksi. Loogis-matemaattisesti älykäs  käsitteellistää, ymmärtää syy-seuraussuhteita ja testaa hypoteeseja tarkasti. 3. Spatiaalinen älykkyys (Picture  Smart) on kykyä esittää ja nähdä asiat kuvina. Spatiaalisesti älykäs on herkkä väreille, muodoille, tiloille ja linjoille. Hänellä on taito yhdistellä edellä mainittuja elementtejä lahjakkaasti piirtäen, maalaten ja suunnitellen julkaisuja, rakennuksia tai sisustuksia. 

4. Kinesteettinen älykkyys (Body Smart) on kehollista lahjakkuutta, jota on esimerkiksi näyttelijöillä, urheilijoilla tai tanssijoilla. Kinesteettisesti älykäs käyttää kehoaan taitavasti. 5. Musikaalinen älykkyys (Music Smart) on kykyä luoda, esittää ja ymmärtää musiikin kieltä, rytmejä, melodioita ja vivahteita. Musikaalisesti älykäs voi olla joko lahjakas luomaan musiikkiteoksia tai lahjakas esittämään niitä, tai molempia. 

6. Intrapersonaalinen älykkyys (Self Smart) on hyvää itsetuntemusta ja kykyä toimia viisaasti tämän tiedon perustalta.  Intrapersonaalinen älykkyys on omien tunteiden tunnistamista, vahvuuksien ja rajoitteiden tiedostamista sekä temperamenttipiirteiden, motiivien, persoonallisuuden piirteiden ja oman historian tuntemista. 

7. Interpersoonalinen älykkyys (People Smart) on toisten ihmisten tunteiden, motiivien ja ajattelumallien taitavaa tunnistamista. Interpersoonallisesti älykäs on herkkä toisten kehonkielelle ja äänensävyille. 8.  Luonto-älykkyys (Nature Smart) on luonnon lukutaitoa.  Luonto-älykäs on kiinnostunut luonnon ilmiöistä ja lajeista. Hän ymmärtää luonnon merkityksen maapallon ja ihmisten selviytymiselle  sekä  hyvinvoinnille. 

 

Mitä älykkyyttä sinussa on eniten?

 

Lue myös:

Milloin aivoissa on häiriö?

 

 

Kuvat: Adobe Stock

MONENLAISTA ÄLYKKYYTTÄ.pdf MONENLAISTA ÄLYKKYYTTÄ