Ajattelun eri tyypit

Ajattelun eri tyypit


Ajattelu voidaan jakaa intuitiiviseen ja kriittiseen ajatteluun, ongelman ratkaisuun, suunnitelmallisuuteen ja toiminnanohjaukseen sekä luovaan ajatteluun. 

 

Psykologian emeritus professori, Nobelin palkinnon vuonna 2002  voittanut Daniel Kahnemanin mukaan ihmisellä on kaksi ajattelujärjestelmää: 

 1. Nopea intuitiivisen ajattelun järjestelmä
 2. Hitaampi kriittisen ajattelun järjestelmä

Molemmat järjestelmät ovat arvokkaita ja tehokkaita - ja molemmat tekevät virheitä. 

Kahneman määrittelee intuitiivisen ajattelun esi-kognitioksi, johon vaikuttaa ihmisen elämänkokemus ja nopeat neuronipolut. Kun ihminen ajattelee intuitiivisesti, aivot hakevat hetkessä muistin lokeroista  esitietoa - välittömän havainnon. 

Saatat esimerkiksi aavistaa uuden ihmisen tavatessasi, että teissä on jotain samankaltaista - vaikka et tunne häntä vielä lainkaan.

Uusi koti voi olla haaveiden täyttymys, mutta jotenkin vain tiedät, ettet tule viihtymään tässä paikassa. 

Uusimmissa kirjoituksissaan Kahneman kehottaa kuuntelemaan intuitiota, mutta antamaan sitten tilaa kriittiselle ajattelulle. Kun kriittinen ajatteluprosessi on valmis, voit uudelleen palata intuition antamaan välittömään havaintoon ja tehdä valintasi  kahden systeemin taktiikalla:  sekä kriittistä että intuitiivista tietoa hyödyntäen. 

Päätösten tekeminen ja ongelmien ratkaisu ei ole aina helppoa. Teemme usein ajatteluvirheitä: 

 • Annamme helposti saatavilla olevalla ja helposti ymmärrettävälle tiedolle enemmän painoarvoa kuin haastavalle, vaikeaselkoiselle tiedolle.  Uskomme esimerkiksi mieluummin mainostekstiä kuin sopimusehtoja tai  nopeita pinnallisia juoruja pitkien ja syvällisten tekstien sijasta.
 • Meillä on taipumus valita informaatiota, joka sopii omiin uskomuksiin ja näkemyksiin. Jätämme huomioimatta faktat, jotka ovat ristiriidassa oman uskomuksen kanssa. 
 • Mielellä on taipumus täydentää tarinan aukkoja ennakkoluuloilla ja kuvitelmilla. Pyrimme luomaan mielessämme ehjän tarinan - ehjän vaikutelman tilanteesta. Tämä tarina sisältää yleensä vähemmän yksityiskohtia ja ristiriitoja kuin todellisuus. 
 • Joskus ajatteluun vaikuttaa jokin aivan järjetön seikka. Saatamme esimerkiksi inhota ihmistä, jota emme edes tunne hänen puheäänensä tai hiusmallinsa perusteella. 
 • Meillä on myös tapana kategorisoida ihmisiä. Uskomme esimerkiksi jonkun olevan menestyvä ja rikas, jos hänen tarinansa muistuttaa menestystarinaa. Todellisuudessa ihmisen tarina voikin olla jotain aivan muuta. 

 

Aivot muodostavat niin sanotun mentaalisen mallin  hyvin nopeasti ja vähäisen tiedon perusteella. Omaa mentaalista mallia on yleensä hankala muuttaa, vaikka saamme asiasta uutta tietoa ja ajattelumallia olisi syytä päivittää. Ensivaikutelma on vahva ja se muuttuu hitaasti. 

Kriittinen ajattelu alkaa siitä, ettet syöksy suin päin tekemään päätelmiä ja toimi vähäisen tiedon perusteella, vaan ympäröit vaikutelmasi faktoilla. Vertaa sitten vaikutelmaasi ja kriittisen ajatteluprosessin tulosta. Oliko intuitiosi heti oikeassa vai onko näkemystä tarpeen muuttaa?

 

Kriittisen ajattelun taitoja ovat...

 • Arviointi, asioiden arvon ja merkityksen tutkiminen.
 • Analysointi, asioiden välisten suhteiden tutkiminen.
 • Ymmärtäminen, asiakokonaisuuksien hahmottaminen.
 • Päättely ja johtopäätösten tekeminen. 
 • Ennusteen tekeminen.
 • Strategian suunnittelu ja toteuttaminen. 
 • Päätösten ja valintojen tekeminen.

 

Intuition ja kriittisen ajattelun  lisäksi ihmisillä on myös muun tyyppistä ajattelua. Usein käytämme ajattelun eri tyyppejä yhtäaikaa samassa ajatteluprosessissa. Voimme esimerkiksi ratkaista ongelmaa ajatellen sekä luovasti että kriittisesti. 

 

Ongelmanratkaisun taitoja ovat...

 • Ongelman määrittely.
 • Tiedon etsiminen, valinta ja käyttäminen. 
 • Ratkaisumallien suunnittelu. 
 • Kokeilu. 
 • Virheistä oppiminen. 
 • Ratkaisumallin valinta ja käyttäminen. 

 

Luovan ajattelun taitoja ovat...

 • Mielikuvat ja kuvittelu. 
 • Ideointi. 
 • Elementtien ja tietojen yhdistäminen uudella tavalla. 
 • Vanhojen mallien uudistaminen. 
 • Leikkiminen. 
 • Ajatusten virtaus, flow, vapaa assosiointi.

 

Suunnitelmallisuuden ja toiminnanohjauksen taitoja ovat...

 • Toiminnan suunnittelu.
 • Toiminnan ennakointi. 
 • Toiminnan hallinta. 
 • Itsensä johtaminen.
 • Tavoitteiden asettaminen. 
 • Tavoitteiden toteuttaminen. 

 

Sosioemotionaalisia ajattelutaitoja ovat...

 • Tunteiden tunnistaminen. 
 • Tunteiden ja stressin käsittely. 
 • Ihmissuhdetaidot. 
 • Sosiaalinen tilannetaju. 

 
AJATTELUN ERI TYYPIT.pdf AJATTELUN ERI TYYPIT